AUTOPŮJČOVNA-PK s.r.o. Podmínky pronájmu

Podmínky nájmu vozidla

 • Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorových vozidel.
 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
 • Nájemce nesmí vypůjčené vozidlo ke zkušebním nebo sportovním účelům.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

Soukromá osoba, živnostník:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta,VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce)

Právnická osoba:

 • výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, osvědčení o registraci DIČ, objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (v případě nepřítomnosti při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče

Cizinci:

 • cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta

Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou. V případě přistavení vozu mimo pobočku je nutné doklady zaslat předem na email:

info@autopujcovna-pk.cz

Po dohodě je možné je předložit až na místě.

Platební podmínky

Před začátkem pronájmu je třeba složit zálohu (deposit) ve výši 5.000 - 25.000 Kč (dle délky pronájmu a výše kauce) jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů. ( Vše vám podrobně sdělíme při kontaktování naší firmy )

Převzetí vozidla

Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím veškeré údaje na předávacím protokolu a stav vozidla. Včetně stavu paliva v nádrži. V případě jakýchkoli nejasností nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Vše bude bude vyřízeno k oboustranné spokojenosti.

Vrácení vozidla

 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky.
 • Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše při vrácení vozu dokumenty jménem zákazníka, pokud se tento nedostaví k vrácení vozu, opustí pobočku a nepodepíše se nebo ve chvíli, kdy není schopen se účastnit vrácení vozu.
 • Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. Auto je považované za čisté: exteriér - karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér - sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí dle ceníku autopůjčovny.
 • Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.

Pojištění a další služby


 • V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny.
 • V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.
 • Odtah vozidla je účtován cenou podle ceníku autopůjčovny. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.
 • Příplatek za nulovou spoluúčast se vztahuje na vzniklé škody na objednaném a potvrzeném vozidle (poškození, krádež). Náklady jsou přeneseny na pronajímatele. Podmínkou je přivolání Policie ČR. Výjimku tvoří škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou PHM. Zároveň je nutné ihned uvědomit pronajímatele.
 • Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 • V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.
 • Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka, a z tohoto důvodu doporučujeme připojištění zproštění spoluúčasti na škodě na nulu.
 • Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 • Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.
 • Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání..

Cesty do zahraničí

Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze na území ČR.

Cesty do zahraničí jsou umožněny pouze s písemným souhlasem majitele vozidla a po složení zvláštní kauce.

Pokuty a ostatní sankce

 • Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky + administrativní poplatek 300,- Kč.
 • Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000,- Kč.
 • Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2 500,- Kč, znečištění karoserie 200,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 300,- Kč.
 • V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce + administrativní poplatek 300,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR.
© Copyright 2013 AUTOPŮJČOVNA-PK s.r.o. | Opravy PC, SEO, webové stránky by Domácí Ajťák